(français en bas)

Word jij onze nieuwe Program Coordinator Water?

Wist je dat… GoodPlanet meer dan 25 jaar geleden begon als een organisatie rond het thema water? Met deze vacature gaan we terug naar onze bron, want we zoeken een gedreven coordinator om het programma water te leiden. Vind jij, net als onze oprichter en algemeen directeur Jo, dat water een essentieel verbindingselement kan zijn tussen individuen, gemeenschappen en culturen? Kan jij ook in je werk verbindingen leggen tussen thematieken, projecten en programma’s? En voel jij je als een vis in het water als je nieuwe projecten kan zoeken en bestaande projecten en hun teams kan coordineren? Waag dan de sprong en stel je kandidaat voor deze openstaande functie!


Over GoodPlanet Belgium vzw

GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een duurzame samenleving. Via projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. We maken duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en activeren onze 100 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.

GoodPlanet werkt in verschillende programma’s rond duurzaamheidsthema’s, naast water werken we rond klimaat, energie, mobiliteit, natuur, voeding en circulaire economie. Voor sommige van deze programma’s zoeken we ook nog Program Coordinators. Check onze andere vacatures op: goodplanet-vzw.breezy.hr/

Ontdek meer op onze website: goodplanet.be/nl/over-ons


Jouw rol en taken:

Als coördinator van het programma rond het thema water zijn je voornaamste taken:

 • De strategische visie van je programma ontwikkelen, verzekeren en aanpassen. Het opbouwen van inhoudelijk expertise.
 • De rol van uniek aanspreekpunt bij de partners opnemen, maar ook netwerken en nieuwe partnerschappen uitbouwen.
 • De ontwikkeling en het beheer van het programma water verzekeren op vlak van personeel, budgetten, administratie en communicatie in samenwerking met de ondersteunende diensten en de Program Director.
 • De performantie van de verschillende projecten opvolgen op basis van concrete doelstellingen.
 • Zorgen voor een goede dynamiek in je team, bestaande uit Project Managers en Duurzaamheidscoaches. Deze projectteams aansturen, het welzijn bewaken, motiveren in hun ontwikkeling en het behalen van hun doelstellingen.
 • Zorgen voor een optimale communicatie, zowel intern als extern.
 • Je rapporteert aan Simon, die als Program Director eindverantwoordelijkheid draagt voor programma’s water, energie, klimaat en circulaire economie.

Naast de coördinatie van het programma water, neem je ook zelf verantwoordelijkheid als Project Manager voor sommige van de waterprojecten.


Dit profiel zoeken we:

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement en minimaal 5 jaar beroepservaring.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs in een relevante richting voor deze vacature of je hebt expertise rond het thema water opgebouwd tijdens je loopbaan.
 • Een goede kennis van de Belgische beleidssector en regelgeving inzake water, milieu en duurzame ontwikkeling.
 • Je kan met verschillende soorten partners werken (openbaar, privé…).
 • Aangezien de meerderheid van onze projecten gericht is op scholen, is het mooi meegenomen als je goede voeling hebt met het onderwijslandschap. Als je ervaring hebt met educatie (voor duurzame ontwikkeling) is dat zeker een pluspunt.
 • Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden:
  • Je kan je werk uitstekend plannen en organiseren en vlot prioriteiten stellen in functie van de doelen en taken die je wil realiseren.
  • Je werkt graag samen aan een gemeenschappelijk doel: je hecht belang aan overleg en dialoog en bent een echte teamspeler.
 • Je beschikt over de nodige people management-vaardigheden:
  • Je kan taken voor medewerkers organiseren, delegeren, onderling op elkaar afstemmen en opvolgen.
  • Je bent in staat de prestaties van je team te bewaken en op peil te houden.
 • GoodPlanet is een tweetalige organisatie. Een uitstekende actieve en passieve kennis van de andere landstaal is dus noodzakelijk. Je spreekt ook een mondje Engels.
 • Je komt geregeld naar het Mundo-B-kantoor in Brussel.


Dit bieden we je:

 • Een contract van onbepaalde duur, de werkbreuk is bespreekbaar.
 • Een gedegen periode van opleiding en nauwe samenwerking met de huidige Program Coordinator om je nieuwe taken eigen te maken.
 • Samenwerken en uitwisselen met een enthousiast en multidisciplinair team: niet alleen binnen je eigen programma, maar ook met de andere Program Coordinators.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk met thuiswerkvergoeding.
 • Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.
 • Correcte en eerlijke verloning.
 • Een 13e maand.
 • Een maaltijdcheque per gewerkte dag.
 • Een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets.
 • Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer.

Selectieprocedure:

 1. Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv
 2. Interview + assessment op kantoor in Brussel
 3. Persoonlijkheidstest
 4. Tweede gesprek (via Teams)
 5. Indiensttreding: zo snel mogelijk

*********************************************************************

Serez-vous notre nouveau·elle Program Coordinator Eau ?

Saviez-vous qu’il y a plus de 25 ans, GoodPlanet fut créée pour aborder la thématique et les problématiques liées à l’eau ? Cette offre d’emploi nous ramène donc à nos origines. Nous recherchons en effet un·e coordinateur·rice motivé·e pour le programme eau. Tout comme notre fondateur et directeur général, Jo, vous pensez que l’eau est un élément essentiel pour créer du lien entre les individus, les communautés et les cultures ? Vous vous sentez comme un poisson dans l’eau lorsque vous recherchez de nouveaux projets / partenariats ou lorsque vous coordonnez les projets existants et leurs équipes ?
Alors jetez-vous à l’eau et soumettez votre candidature pour/à cette offre d’emploi.


À propos de GoodPlanet Belgium

Pour GoodPlanet Belgium, l’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une société plus durable. Grâce à nos projets, campagnes et ateliers, nous diffusons des connaissances et plantons des graines de changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons des idées qui rendent le développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une attitude positive et emplie d’espoir. Chaque année, nos 100 employé·e·s et nos dizaines de bénévoles inspirent et motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique.


GoodPlanet travaille sur différents programmes liés à des thématiques durables. Outre l’eau, nous travaillons sur le climat, l’énergie, la mobilité, l’alimentation, la nature et l’économie circulaire. Nous sommes encore à la recherche de Program Coordinators pour divers de ces programmes. Retrouvez nos offres sur goodplanet-vzw.breezy.hr/

Apprenez-en plus sur notre site goodplanet.be/apropos


Votre rôle et vos missions : 

Vos principales tâches en tant que coordinateur·rice du programme sont :

 • Développer, consolider et adapter la vision stratégique du programme. Et renforcer l’expertise de contenu.
 • Assumer le rôle de personne de contact pour les partenaires. Etendre le réseau et établir de nouveaux partenariats.
 • Assurer le développement et la gestion du programme Eau en termes de personnel, de budget, d’aspects administratifs et de communication en collaboration avec les équipes transversales et votre Program Director.
 • Suivre les performances des différents projets sur la base d'objectifs concrets.
 • Veiller à une bonne dynamique dans l’équipe, composée de Project Managers et de Coachs en durabilité. Accompagner ces équipes de projet, veiller à leur bien-être, les motiver dans leur développement et l’atteinte de leurs objectifs.
 • Veiller à une communication optimale, tant en interne qu’en externe.
 • Vous travaillez sous la supervision de Simon, qui, en tant que Program Director, assume la responsabilité finale des programmes relatifs à l'eau, à l'énergie, au climat et à l'économie circulaire.

Outre la coordination du programme eau, vous assurez également la fonction de Project Manager pour différents projets sur l’eau.


Votre profil :

 • Vous avez une expérience minimum de 3 ans en gestion de projet et une expérience professionnelle minimum de 5 ans.
 • · Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans une matière pertinente pour cette offre d’emploi ou avez bâti de l’expérience sur la thématique de l’eau pendant votre carrière professionnelle.
 • Vous avez une bonne connaissance du secteur politique et de la réglementation belge en matière d'eau, d'environnement et de développement durable.
 • Vous pouvez travailler avec différents types de partenaires (publics, privés...).
 • Étant donné que la majorité de nos projets sont destinés aux écoles, avoir une bonne connaissance du paysage éducatif est un atout. Une expérience dans le domaine de l'éducation (au développement durable) est un plus.
 • Vous possédez les compétences comportementales suivantes :
  • Vous avez une excellente capacité à planifier et à organiser votre travail et à fixer des priorités en fonction des objectifs et des tâches que vous souhaitez réaliser.
  • Vous aimez collaborer à la réalisation d'un objectif commun : vous attachez de l'importance à la consultation et au dialogue et vous avez l'esprit d'équipe.
 • Vous avez les compétences nécessaires en matière de gestion d’équipe :
  • Vous pouvez organiser, déléguer, coordonner et suivre les tâches des collaborateur·rice·s.
  • Vous êtes capable de veiller à et de maintenir les performances de votre équipe.
 • GoodPlanet est une organisation bilingue. Une excellente connaissance active et passive de l'autre langue nationale est donc nécessaire. Vous avez également une base en anglais.
 • Vous vous rendrez régulièrement au bureau de Mundo-B à Bruxelles.


Nous vous offrons :

 • Un contrat à durée indéterminée, le régime de travail étant négociable.
 • Une période de formation et une collaboration étroite avec la Program Coordinator actuelle pour maîtriser vos nouvelles tâches.
 • Un travail au sein d'une équipe enthousiaste et multidisciplinaire : non seulement au sein de votre propre programme, mais aussi avec les autres Program Coordinators.
 • La possibilité de travailler à domicile avec une allocation de télétravail.
 • Une grande flexibilité dans l'organisation de vos horaires de travail.
 • Une rémunération correcte et équitable.
 • Un 13e mois.
 • Un chèque-repas par jour de travail.
 • Une indemnité kilométrique pour les déplacements à vélo.
 • Un remboursement intégral des déplacements en transports en commun.

Procédure de sélection :

 1. Première sélection sur la base de la lettre de motivation et du CV
 2. Interview + assessment dans nos bureaux à Bruxelles
 3. Test de personnalité
 4. Deuxième entretien (par Teams)
 5. Entrée en service : dès que possible